Algemene Voorwaarden


1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Aanbieder: RoodRed, gevestigd te Gorredijk, Kuperij 14, 8401 VM;

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;

Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

Producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals E-books, RoodRed Club, video’s etc;

Diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;

Opdracht: een op maat gemaakte dienst, in overleg met afnemer en aanbieder.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;

Deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van RoodRed alsmede alle met RoodRed afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In navolgende tekst dient "RoodRed" telkens gelezen te worden als “RoodRed en de ter uitvoering van de overeenkomst door RoodRed ingeschakelde derden".

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichting

2.1 Offertes van RoodRed zijn gebaseerd op de informatie die door de afnemer verstrekt is. De afnemer staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. RoodRed zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij RoodRed gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. ‘ 2.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de afnemer tijdig alle eventuele documenten en gegevens die RoodRed voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.

2.3 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de afnemer, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomst

3.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door afnemer conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van RoodRed, gevolgd door een schriftelijke mededeling door RoodRed van de acceptatie van afnemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan aanbieder.

3.2 RoodRed zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.

3.3 Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.

3.4 De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een onlineleertraject.

3.5 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het online aanbod daartoe van RoodRed en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.6 Aanbiedingen van RoodRed zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 RoodRed factureert afnemer op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door afnemer.

4.2 De door RoodRed opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4 Betaling dient minimaal veertien dagen vóór aanvang van het traject te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

4.5 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

4.6 RoodRed zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

4.7 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.

4.8 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 07 dagen na factuurdatum.

4.9 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van RoodRed, zonder enige korting, inhouding of verrekening.

4.10 Indien betaling achterwege blijft kan RoodRed met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht, programma of dienst opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van RoodRed voor rekening van afnemer, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

4.11 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 RoodRed behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van het programma te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van het programma en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging van het programma ontstaat door toedoen van de afnemer, zal RoodRed de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de afnemer als een aanvullende opdracht aan afnemer worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 6: Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

6.1 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/ coaching benodigde essentiële informatie.

6.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

6.3 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

6.4 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

6.5 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

Artikel 7: Annulering of wijziging van het programma of het niet bijwonen van het geboekte programma door de afnemer

7.1. Bij annulering later dan zeven dagen na verstrekking van de opdracht wordt 100% van de kosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen zeven dagen na verstrekking wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort.

7.2. Bij annulering kan deelnemer voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan RoodRed wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende bijeenkomst.

7.4. Het is zonder toestemming van RoodRed niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien opdrachtgever c.q. deelnemer toestemming van RoodRed krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever c.q. deelnemer.

7.5 Alle genoemde bedragen in offertes en kostenspecificaties zijn exclusief BTW.

7.6 Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

7.7 Verplaatsing van geplande een-op-eengesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van afnemer.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

8.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.

8.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.

8.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.

8.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van af- nemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.

8.6 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

8.7 Afgezien van de in artikel 8.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.8 Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.

8.9 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.10 De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

9.1 Aanbieder is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de afnemer jegens derden. RoodRed zal in het kader van het programma alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de afnemer. De afnemer zal zonder toestemming van RoodRed aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van RoodRed, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

9.2 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

9.3 Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 10; Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en ge- hanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

10.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 10.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

10.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11. Opschorting en beëindiging

11.1 Indien:
a. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
b. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;
d. afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder,

wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaal- de bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

11.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

Artikel 12; Persoonsgegevens

12.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.

12.3 Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.

Artikel 13; Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14; Wijzigingen

14.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.